Urodził się: 1828 roku w Starej Długiej

                         (wieś w Wielkim Księstwie Poznańskim)

Rodzice:

- Józef Jakubowicz (?)

- Apolonia Krzywicka (?)

 

Rodzeństwo: ()

- Wojciech (1822-1890)

 

Żona:

- Magdalena Salomea Tworkowska (1837-1893)

 

Ślub: 3 maja 1857 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Aleksandra

             w Warszawie

Dzieci: (?)

- Anna Apolonia Scholastyka (1858-1931)

 

Zmarł:  29 stycznia 1871 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowany: na Cmentarzu Powązkowskim

                           ( kw. 11, pod murem, p. 7 )

                           - obok Kościoła Św. Karola Boromeusza

 

? dziecko Józefa i Apolonii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   ASC

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    zapis Kościelny   ASC

 

 

Rok 1857, 3 maja ()

Kościół Prafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Aktów Ślubów, Tom z lat 1850-1857, strona 1002/414, numer aktu 58

                Działo się w Warszawie w Parafij Świetego Aleksandra dnia trzeciego Maja tysiąc ośmset pięćdziesiąt siódmego roku o godzinie szóstej wieczorem.

Wiadomo czynimy, że wprzytomności Świadkow Xiędza Woyciecha Jakubowicza Prefekta Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych brata rodzonego Nowozaślubionego lat trzydzieści pięć tudzież Filipa Szymańskiego Nauczyciela tegoż Instytutu lat trzydzieści siedm mających obydwóch tu w Warszawie przy Ulicy Wiejskiej pod liczbą tysiąc siedmset trzydzieści sześć i siedm zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religiine Małżeństwo między Józefem Stanisławem dwóch Imion Jakubowiczem Młodzianem Werkmajstrem Warsztatów Mechanicznych w Fabryce Rządowej Machin na Solcu tu w Warszawie a w Parafii tutejszej przy Ulicy Czerniakowskiej pod liczbą trzy tysiące czterdzieści jeden litera B zamieszkałym, we wsi Stara Długa Wielkim Xięstwie Poznańskim zniegdy Józefa Urzędnika Policyi i żyjącej obecnie we wsi Konarzewie tymże Xięstwie Apolonij z Krzywińskich Małżonków Jakubowiczów urodzonym lat trzydzieści mającym = a Magdaleną Salomeą dwóch Imion Tworkowską Panną przy Rodzicach w Parafii tutejszej przy Ulicy Czerniakowskiej w domu pod liczbą dwa tysiące dziewięćset dziewiędziesiąt cztery zamieszkałą tu w Warszawie z Wincentego i Anny z Jedyków Małżonków Tworkowskich Obywateli urodzoną lat dwadzieścia mającą.

Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w Parafii tutejszej w dniach dziewiętnastym, dwudziestym szóstym zeszłego oraz trzecim bieżącego miesiąca i roku Tamowania Małżeństwa nie zaszło. - Małżonkowie oświadczają iż Umowę przedślubną w dniu dwudziestym kwietnia (drugim Maja) roku bieżącego przed Janem Dzięciołkiewiczem Rejentem Kancelaryi Ziemiańskiej Guberni Warszawskiej zawarli. Pozwolenie przez Naczelnika wspomnianej Fabryki z daty dziewiątego kwietnia bieżącego roku za liczbą trzysta trzy wydane Nowozaślubionemu złożone zostało, niemniej pozwolenie Ojca Nowozaślubionej obecnego Aktowi Małżeńskiemu ustnie oświadczone zostało.

Akt Religiiny przez Nas Proboszcza podpisanego odbyty został. Akt ten Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany został podpisany.-

 

                                                                              (-) Xiądz Mateusz Naruzewicz

                                                             Kanonik Metropolitalny, Dziekan

                                                                 Sędzia Pokoju i Proboszcz

 

(-) Józef Stanisław Jakubowicz          (-) Wojciech Jakubowicz

(-) Magdalena Salomea tworkowska          (-) Filip Szymański

(-) Wincenty Tworkowski

  

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,