Urodziła się: 5 stycznia 1808 roku (wtorek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Giuseppe "Józef" Boretti (1746-1849)

- Barbara H'Rynkiewicz (1773-1837)

 

Rodzeństwo: (9)

- Wiktoria Marianna (1794-1798)

- Feliks Jan Maria (1798-1847)

- Elżbieta Katarzyna (1800-1871)

- Marianna Apollonia (1804-1870)

- Wojciech Kajetan (1806-?)

- Petronella (1810-1840)

- Aniela Józefa (1813-?)

- Józef Antoni Julian (1817-1818)

- Joanna Józefa (1820-1865)

 

Mąż: (2)

1. Franciszek Robert Chrzanowski (1802-1840)

 

Ślub: 21 lutego 1829 roku (sobota) Kościół pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: brak

 

2. Ferdynand Karol Boretti (1805-1885)

 

Ślub: 6 lutego 1842 roku (niedziela) Kościół pw. Panny Maryi

            w Warszawie

Dzieci: (7)

- Władysław Jan Józef (1844-?)

- Karolina (1846-1847)

- Antonina Maria Xawera (1848-?)

- Ferdynanda Franciszka (1849-1918)

- Anna (?)

- Jan (?)

- Józef (?)

 

Zmarła: 26 marca 1892 roku (sobota) w Warszawie

 

Pochowana: 29 marca 1892 roku (wtorek) o godz. 15:00

                           na Cmentarzu Brudzieńskim

 

Piąte dziecko Giuseppego i Barbary.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1808, 13 stycznia (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księka Chrztów, Tom z lat 1802-1809, strona 559, numer aktu 17

 

PRD Jowin Fryderyk Bończa Bystrzycki Ksiądz Kościoła Warszawskiego Archikatedralnego, Doktor Teologi Uniwersytetu Wileńskiego etc. etc. ochrzciłem dziecko urodzone 5-go b.m. imionami Izabella, Augusta, Xawera, Alojzyna, Karolina, Antonina, Barbara, Klementyna (ośmiorga imion) córkę Józefa Boretti Architekta i Barbary z domu Rynkiewiczówna prawnie poślubionych z ulicy Kanonie numer 87. Rodzicami chrzestnymi byli Karol Dubois i ........ Franciszka Xawera de Turowicz córka ...............

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1829, 21 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1829, strona 607, numer aktu 47

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego lutego Tysięcznego ośmsetnego dwudziestego dziewiątego roku o godzinie piątej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Bonifacego Witkowskiego Budowniczego Wojewódzkiego, Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc osimset sześćdziesiąt cztery zamieszkałego, lat dwadzieścia dziewięć liczącego, Szwagra Niżej wymienionej Nowozaślubionej i Stanisława Kruszewskiego Nad Dzierżawcy Ekonomii Zdziechów w Obwodzie Łęczyckim Województwie Mazowieckim, i tamże zamieszkałego, lat trzydzieści ośm mającego, Nie krewnego, na  dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Franciszkiem Chrzanowskim kawalerem Dziedzicem Dóbr Lichawy w Obwodzie Sieradzkiem Województwie Kaliskim położonych, i tamże zamieszkałym. Urodzonym w wyż rzezconej Wsi Lichawa z Jgnacego Chrzanowskiego Chorążego Woysk Polskich, i Zuzanny z Zarembów Jego Małżonki nie żyjących, niegdyś w wyż rzeczonej Wsi Lichawa zamieszkałych lat dwadzieścia siedem nieskończonych mającym, a panną Jzabellą, Augustą, Xawerą, Alojzą, Karoliną, Antoniną, Barbarą, Klementyną ośmiu Jmion, Córką Józefa i Barbary z Rynkiewiczów Małżonków Boretti żyjących, w Mieście Warszawie zamieszkałych, lat dwadzieścia jeden skończonych liczącej, w Mieście Warszawie w Parafii Świętego Jana Urodzoną, a nateraz w Mieście Warszawie w Parafii Panny Maryi przy Rodzicach zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach, dwudziestym ósmym Grudnia roku zeszłego i Czwartym i jedenastym Stycznia roku bieżącego w Parafiach w Małynie Województwie Kaliskim, i tutejszej, jako też Zezwolenie ustne obecnego Aktowi Małżeństwa Oyca Nowozaślubionej nastąpiło. Ze strony zaś Franciszka Chrzanowskiego Uszanowanie dla braku Krewnych Wstępnych dopełnionym bydz niemogło. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli.- Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nowozaślubionych i Świadków, oraz Ojca Nowozaślubionej podpisany został. -                                                                             (-) w Zastępstwie Proboszcza Xiądz Wincenty Domaniewski Wikaryusz Parafii Panny Maryi Ślub dający

 

(-) Franciszek Chrzanowski   (-) Jzabella Boretti        (-) S. Kruszewski

                                                                            (-) Bonifacy Witkowski

 

 

 

Poraz drugi wyszła za swojego kuzyna Ferdynanda. W tamtych czasach takie małżeństwa

pomiędzy bratem, a siostrą stryjeczną były możliwe, chociaż musiało się to odbyć za pozowleniem Najwyższych Władz Kościelnych.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1842, 6 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1842, strona 488, numer aktu 46

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia szóstego lutego Tysiąc Ośmset czterdziestego drugiego roku o godzinie siódmej w wieczór. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Leonarda Maringe Obywatela w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej pod liczbą Tysiąc ośmset pięćdziesiąt siedem zamieszkały , lat pięćdziesiąt ośm mającego i Antoniego Kamińskiego Obywatela we Wsi Motula Gubernii Augustowskiej zamieszkałego lat dwadzieścia pięć liczącego. Na  dniu dzisiejszym zawarte zostalo Religijnie Małżeństwo między, Ferdynandem Boretti kawalerem byłym Rotmistrzem Woysk Cesarsko Rosyjskich, obecnie Nadstrażnikiem Objazdu czwartego linii granicznej w Mieście Bakałarzewie Guberni Augustowskiej zamieszkałym, urodzonym w Mieście Wilnie z Jana i Katarzyny Małżonków Boretti nieżyjących, niegdyś w Wilnie zamieszkałych, lat trzydzieści pięć mającym, a Jzabellą Chrzanowską Wdową Obywatelką w Parafii tutejszej przy Ulicy Wójtowskiej pod liczbą Tysiąc ośmset sześćdziesiąt cztery zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Józefa i Barbary z Rynkiewiczów Małżonków Boretti, Ojca żyjącego w Warszawie zamieszkałego lat trzydzieści trzy liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach, trzydziestym pierwszym października siódmym i czternastym listopada roku zeszłego w Parafii tutejszej, w dniach zaś dwudziestym trzecim, trzydziestym Stycznia i szóstym Lutego roku bieżącego w Parafii Bakałarzewskiej. Jako też pozwolenie Władzy Właściwej ze strony Nowozaślubionego na dniu dwudziestym drugim Stycznia roku bieżącego udzielonem zostało; Podobnież Dyspensa od drugiego stopnia pokrewieństwa przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem Władzy Archidyecezalnej Duchownej pod dniem piętnastym Grudnia roku zeszłego wydaną zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi oświadczają iż umowy przedślubnej nie zawarli.- Akt ten Stawającym Nowozaślubionym i Świadkom przeczytany, i przez tychże wraz z Nami, oraz Ojca Nowozaślubionej podpisany został. -                 (-) Xiądz Antoni Kotowski Dziekan i Prezes Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej Proboszcz Kościoła Parafialnego Panny Maryi w Warszawie Orderu Św. Stanisława Klassy Drugiej Kawaler

 

(-) Ferdynand Boretti   (-) Jzabella z Borettich Chrzanowska

(-) Giuseppe Boretti       (-) Leonard Maringe     (-) A. Kamiński

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1892, 27 marca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Aleksandra w Warszawie

Księga Zejść, Tom z roku 1892, strona 538/218, numer aktu 186

 

Działo się w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra piętnastego/ dwudziestego siódmego marca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej po południu. Stawili się Jan Pełczyński Kupiec i Józef  Tomaszewski służący w Kościele, pełnoletni w Warszawie zamieszkali i oznajmili Nam, że wczorajszego dnia o godzinie jedenastej wieczorem, w Mokotowie, umarła Izabela z Borettich Boretti, wdowa po oficerze Wojsk Rosyjskich  osiemdziesiąt cztery lat mająca, urodzona w Warszawie, córka Józefa i Barbary z Rynkiewiczów, małżonków. Po naocznym stwierdzeniu zgonu Izabeli Boretti, Akt ten po przeczytaniu stawającym z Nami podpisany został, drugi świadek niepiśmienny.

 

  (-) Jan Pełczyński      (-) Ks. N. Bojanowicz

 

 

Nekrolog: [1]

 

 

 


 

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 88/1892 z dnia 28 marca,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m. st. Warszawy,