Urodził się: 17 lipca 1826 roku (poniedziałek) w Kumanowie

             (par. Kumanow, dek. prokurowski, diec. Kamieniec Podolski, dzisiaj Ukraina)

Rodzice:

- Franciszek de Druet (1777-1860)

- Agnieszka Czarnecka (1788-?)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

- Augustyna Katarzyna (1803-?)

- Józef (1804-?)

- Teressa Marianna (1805-?)

- Jan Aleksander (1807-?)

rodzone: ()

- Józef (1816-?)

- Julianna (1819-1832)

 

Żona: (2)

1. Marcellina Róża Wirginia Przezdziecka (1827-1853)

 

Ślub: 2 lutego 1850 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: (3)

- Eugeniusz Edgard Hanibal (1850-1927)

- Alfons (1852-?)

- Łucja (1853-1853)

 

2. Walerya Agnieszka Janikowska (1835-?)

 

Ślub: 15 stycznia 1856 roku (wtorek) w Kościele pw. Panny Maryi

             w Warszawie

Dzieci: (10)

- Ferdynand Jan (1856-1857)

- Kazimierz (?)

- Jan (?)

- Helena (?)

- Julia (?)

- Emilia (1865-1954)

- Franciszka (?)

- Anna (?)

-

-

 

Zmarł: 1879 roku w Wilnie

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Agnieszki.

 

Jeometra, ceniony inżynier kolejowy i budowlany.

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1850, 2 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1850-1852, strona 38, numer aktu 38

 

Działo się w Warszawie dnia drugiego Miesiąca Lutego tysiąc osimset pięćdziesiątego roku o godzinie w pół do ósmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Mikołaja Rykowskiego Dziedzica Dóbr, Sędziego Trybunału Handlowego, Wuja ze strony zaślubionej i Romana Młodzianowskiego Referendarza Stanu i Jana Sarnowicza Pisarza Trybunału handlowego Gubernii Warszawskiej, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijnie, a przez podpisanego pobłogosławione Małżeństwo między Antonim Kazimierzem Franciszkiem de Druet Młodzianem Jeometrą Rządowym, przy ulicy Podwale pod liczbą czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć w Parafii Świętego Jana stale zamieszkałym, urodzonym we Wsi Kumanowie Gubernii Podolskiej z Franciszka de Druet, Obywatela i Agnieszki z Czarnockich Małżonków pod liczbą wyż rzeczoną zamieszkałych, lat dwadzieścia trzy mającym, a Marcelliną Różą Wirginią Przezdziecką, Panną Córką niegdy Franciszka Przezdzieckiego Urzędnika i żyjącej Franciszki z Rykowskich Małżonków, zrodzoną w Mieście Warszawie lat dwadzieścia dwa mającą, pod liczbą i Parafii wyż wspomnianych przy Matce swej stale zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach trzynastym, dwudziestym i dwudziestym siódmym Stycznia roku bieżącego w Kościele Parafialnym Warszawskim Świętego Jana. Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż niezawarli umowy przedślubnej. Niniejszy Akt Stawającym i Świadkom przeczytany, podpisanym został przez Nas, wraz z Zaślubionymi, obecnym Ojcem Zaślubionego i Świadkami.

 

                       (-) Xs. Ignacy Habielicki W.M. p.o. Proboszcza

                (-) Kazimierz de Druet                           (-) Mikołaj Rykowski

(-) Marciellina Róża Przezdziecka            (-) Roman Młodzianowski

               (-) F.Druet   ociec                                    (-) Jan Sarnowicz

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu nr 2:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1856, 15 stycznia (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1856, strona 649, numer aktu 177

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia piętnastego Stycznia Tysiąc Ośmset pięćdziesiatego szóstego roku, o godzinie szóstej w wieczór. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Andrzeja Janikowskiego Doktora Medycyny zamieszkałego pod liczbą Czterysta dziewięćdziesiąt siedm, lat pięćdziesiąt sześć, i Józefa Boretti Budowniczego Rządowego zamieszkałego pod liczbą sześćset sześćdziesiąt siedm, lat trzydzieści mających, na dniu dzisiejszym pobłogosławione zostało religijnie małżeństwo między Antonim Druet Wdowcem Technikiem, w Parafi tutejszej, pod liczbą Tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć zamieszkałym, urodzonym we wsi Kumanowie Guberni Podolskiej z Franciszka Obywatela i jego małżonki Agnieszki z Czarnockich w Warszawie zamieszkałych, lat trzydzieści mającym, a Agnieszką Janikowską Panną przy Matce w Parafii tutejszej jak wyżej zamieszkałą, urodzoną w Warszawie z Teofila Janikowskiego Kupca w Warszawie zmarłego, i jego małżonki Emilii z Kaldenbachów, lat dwadzieścia liczącej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzydziestym Grudnia roku zeszłego, oraz szóstym i trzynastym Stycznia roku bieżącego w Parafii tutejszej, jako też pozwolenie ze strony Nowozaślubionej przez obecną Matkę ustnie oświadczone zostało. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi oświadczają, iż umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten Stawającym, Nowozaślubionym Matce Nowozaślubionej i Świadkom przeczytany, i przez tychże wraz z Nami podpisany został. —                                                                                         (-) Xiądz Alexander Maciey Roguski Wikaryusz Parafii Panny Maryi.

 

(-) Antoni Kazimierz Druet               (-) Walerya Agnieszka Janikowska

(-) Emilia Janikowska      (-) Andrzej Janikowski      (-) Józef Boretti

 

 

 

Antoni pracował przy budowie kolei Warszawsko-Wileńskiej o czym świadczyła tablica na wlocie do tunelu w miejscowości Rudziszki.

 

Działał także na polu budowy kolei syberyjskiej, oraz przy wznoszeniu osiedli mieszkaniowych w Wilnie. Dla upamiętnienia tej działalności niedaleko dworca kolejowego w Wilnie niewielką uliczkę nazwano zaułkiem Druet'a. Była jeszcze ona widoczna na planach miasta z 1938 roku.

 

W połowie 1866 roku Antoni Kazimierz Druet kupił zakład fotograficzny Alberta Swieykowskiego w Wilnie przy ulicy Niemieckiej w domu Szyszki (dawniej Mullerów), gdzie mieszkał również Stanisław Moniuszko.

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,