Urodził się: 1 listopada 1837 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Wilhelm Rosochacki (1785-1862)

- Franciszka Mrówczyńska (1792-1862)

 

Rodzeństwo: ()

przyrodnie z pierwszego małżeństwa ojca: ()

rodzone:

- Wilhelm Aleksander (1832-?)

- Jan Fabian (1834-1862)

 

Żona:

- Amelia Sabina Tworkowska (1843-?)

 

Ślub: 30 stycznia 1875 roku (sobota) w Kościele pw. Św Trójcy

             w Warszawie

Dzieci: (5)

- Eugenia Wiktorya (1875-1902)

- Stefania Janina (1877-1941)

- Józefa Amelia Łucja (1880-?)

- Stanisław Teodor Józef (1885-?)

- Anna Urszula (1887-?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Wilhelma i Franciszki.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1837, 21 listopada (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1837, strona 449, numer aktu 897

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia dwudziestego pierwszego Listopada Tysięcznego Osiemsetnego Trzydziestego Siódmego roku, o godzinie drugiej po południu. Stawili się Wilhelm Rosochacki Obywatel z Warszawy lat pięćdziesiąt pięć liczący, w obecności Antoniego Dudzic Dziadka Kościelnego lat sześćdziesiąt sześć, i Antoniego Osińskiego wyrobnika, lat pięćdziesiąt mających, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Warszawie przy ulicy Nowolipie pod liczbą dwa tysiące czterysta trzydzieści siedm, dnia pierwszego Listopada Roku bieżącego o godzinie dziesiątej wieczorem, z Jego małżonki Franciszki z Mrówczyńskich, lat czterdzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Xawery Franciszek, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymieniony Antoni Dudzic i Salomea Uniszczukowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany , którzy oświadczyli że pisać nie umieią. -  

                                                                            (-) w Zastępstwie Proboszcza

Xiądz Aleksander Maciej Roguski Wikariusz Parafii Panny Maryi

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1875, 30 stycznia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1875, strona 63, numer aktu 12

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętej Trójcy dnia osiemnastego / trzydziestego:/ Stycznia tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o godzinie siódmej po południu. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków Wincentego Tworkowskiego ojca nowozaślubionej lat sześćdzieści sześć obywatela zamieszkałego pod numerem dwatysiące dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym i Franciszka Mrówczyńskiego obywatela lat czterdzieści pięć mającym zamieszkałego pod numerem dwatysiące osiemset siedemdziesiątym siódmym w Warszawie na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Ksawerym Franciszkiem Rosochackim lat trzydzieści siedem mającym kawalerem fabrykantem wyrobów tokarsko-mechanicznych, urodzonym w mieście Warszawie, synem zmarłych Wilhelma Rosochackiego i jego żony Franciszki z Mrówczyńskich prawomocnych małżonków zamieszkałym w Warszawie w Parafii Św. Andrzeja przy ulicy Leszno pod numerem siedemset dwudziestym czwartym i Amelią Sabiną Tworkowską panną, urodzoną w Warszawie, córką Wincentego Tworkowskiego i jego żony Anny z domu Jedyke prawomocnych małżonków zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej pod numerem dwatysiące dziewięćset dziewięćdziesiątym czwartym lat trzydziesci dwa mająca przy rodzicach. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona w Parafialnych Kościołach Świętej Trójcy i Świętego Andrzeja dnia dwudziestego czwartego Stycznia roku bieżącego. Od dwóch zapowiedzi nastapiło zwolnienie za zezwoleniem Generalnej Konsystorii Warszawskiej Archidiecezji dnia piętnastego /: dwudziestego siódmego :/ Stycznia bieżącego roku za numerem  dwieście dwudziestym pierwszym. Małżonkowie nowi oświadczają że zawarli umowę przedślubną w mieście Warszawie w biurze Rejenta Warszawskiego Sądu Pokoju Henryka Markowskiego dnia szesnastego /: dwudziestego ósmego :/ Stycznia bieżącego roku. Religijny obrzęd zawarcia związku małżeńskiego dokonany został przez Księdza Franciszka Jasionowskiego tutejszym Proboszcza. Akt ten po przeczytaniu przez Nas i Stawających podpisany został. 

                           (-) Ks. Franciszek Jesionowski Proboszcz

 

(-) Ksawery Rosochacki           (-) Amelia Sabina Tworkowska

 

(-) Wincenty Jan Tworkowski  (-) Franciszek Mrówczyński

 

 

 

 


 

Źródła:

  • Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,