Urodziła się: 4 kwietnia 1845 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschildt (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Bronisław (1839-1932)

- Aleksander Eugeniusz (1841-1845)

- Bronisława Franciszka (1842-1852)

- Helena Konstancja (1844-1918)

- Franciszek Antoni (1862-?)

 

Mąż:

- Władysław Jan Bethier (1831-1881)

 

Ślub: 15 czerwca 1864 roku (środa) w Kościele pw. Św. Krzyża

             w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarła: 20 września 1926 roku (poniedziałek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka Antoniego i Moniki.

 

W 1926 roku zamieszkała w Warszawie przy ul. Wilczej nr hip. 1591 (par. pw. Św. Aleksandra)

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1845, 31 maja (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1845-1847, strona 145, numer aktu 290

 

Działo się w Warszawie dnia trzydziestego pierwszego miesiąca Maja tysiąc osimset czterdziestego piątego Roku o godzinie czwartej z południa. Stawił się Franciszek Hauschildt Buchalter Komory Wodnej liczący lat trzydzieści jeden w Warszawie przy ulicy Bugaj pod liczbą dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć zamieszkały w obecności Henryka Bejer Rachmistrza Komory Składowej w Warszawie zamieszkałego tudzież Krzysztofa Hauschildt właściciela dóbr we wsi Dębówce Gubernii Warszawskiej zamieszkałego, obudwóch pełnoletnich i okazał Nam dziecię płci żeńskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu jego na dniu czwartym Kwietnia roku bieżącego o godzinie ósmej z rana, z jego małżonki Moniki z Szamelów lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imie Emilia, a Rodzicami jego chrzestnymi byli wyż wspomniany Henryk Bejer z Anną Hauschildt. Spóźnienie aktu tego nastąpiło z powodu oczekiwania na Kumów. Niniejszy akt stawającym i świadkom przeczytany podpisany został przez Nas wraz z Ojcem i świadkami.

 

              (-) X Wincenty Miszkiel p.o. Proboszcza Parafii Św. Jana

(-) Franciszek Hauschildt Oyciec         (-) Krzysztof Hauschildt     

                               (-) Henryk Beyer

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1864, 15 czerwca (środa)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1864, strona , numer aktu 217

 

Działo się w Warszawie w Warszawie w Parafii Św. Krzyża dnia piętnastego Czerwca tysiąc osimset sześćdziesiątego czwartego roku o godzinie szóstej po południu. Wiadomo czynimy, że w obecności Świadków Antoniego Hauszyld Sędziego Pokoju lat sześćdziesiąt cztery i Dobromira Krysińskiego Budowniczego lat dwadzieścia siedem mających w Warszawie zamieszkałych na dniu dzisiejszym zawarte zostało religiinie małżeństwo między Władysławem Janem Bethier Kawalerem Dziedzicem Dóbr Ziemskich we wsi Bachorzynie w Parafii Buczek Guberni Warszawskiej zamieszkałym, urodzonym w Warszawie z Ludwika i niegdy Petronelli z Borettich małżonków Bethierów lat trzydzieści trzy mającym a Emilią Hauszyld panną przy Rodzicach zostającą w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery litera c przy Ulicy Chmielnej zamieszkałą urodzoną w Warszawie z Franciszka i Moniki z Szamelów małżonków Hauszyldów lat dziewiętnaście mającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi tu w Warszawie w Parafii Św. Krzyża na dniach pierwszym osmym i piętnastym Maja i w Parafii Buczek w dniach osmym, pietnastym i dwudziestym drugim Maja roku bieżącego. Nowi małżonkowie oświadczyli iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Pozwolenie Ojca Nowozaślubionej ustnie oświadczone było.— Akt ten przeczytany Nowozaślubionym Świadkom i Ojcu Nowozaślubionej przez Tychże i Nas podpisany został. — 

 

(-) Władysław Bethier                 (-) Emilia Hauszyld

(-) Franciszek Hauszyld Ojciec

(-) Antoni Hauszyld                                       (-) D.Krysiński

                                                           (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,