Urodził się: 22 października 1862 roku (środa) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Krzyża)

Rodzice:

- Franciszek Antoni Hauschild (1813-1893)

- Monika Zofia Szamel (1819-1905)

 

Rodzeństwo: ()

- Leon Bronisław (1839-1932)

- Aleksander Eugeniusz (1841-1845)

- Bronisława Franciszka (1842-1852)

- Helena Konstancja (1844-1918)

- Emilia (1845-1926)

 

Żona: (2)

1. Matylda Podkońska (1859-1894)

 

Ślub: 6 czerwca 1889 roku (czwartek) w Kościele pw. Św. Antoniego

            w Warszawie

Dzieci: (?)

Felicja Halina (1890-?)

- Amelia Janina (1891-?)

 

2. Małgorzata Szkop (1881-?)

 

Ślub: 25 lutego 1900 roku (niedziela) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (?)

 

Zmarł: (?)

 

Pochowany: na Cmentarzu w

 

? dziecko Franciszka i Moniki.

 

Lekarz weterynarii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1863, 3 maja (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z roku 1863, strona , numer aktu 1447

 

Działo się w Warszawie w Parafii Śgo Krzyża dnia trzeciego Maja tysiąc osiemset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie wpół do trzeciej popołudniu. Stawił się Franciszek Antoni Hauschild Naczelnik Komory lat czterdzieści dziewięć mający w Warszawie pod numerem tysiąc pięćset sześćdziesiąt cztery, przy ulicy Chmielnej zamieszkały, w obecności Karola Beyer Obywatela, lat czterdzieści sześć, i Antoniego Hauschyld Sędziego Pokoju lat sześćdziesiąt trzy mających w Warszawie zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męzkiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego dnia dwudziestego drugiego Października roku zeszłego o godzinie wpół do dwunastej w nocy z Jego Małżonki Moniki Zofii z Szamelów lat czterdzieści cztery mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Śm dzisiaj odbytym nadano imiona Franciszek Antoni, Rodzicami Jego Chrzestnymi byli Karol Beyer z Natalią Hauschild. Za przyczynę opóźnienia Aktu ojciec podał brak czasu. Akt ten przeczytany ojcu i Świadkom, przez Tychże i Nas podpisanym został. —

 

        (-) Franciszek Antoni Hauschild   (-) Karol Beyer  

               (-) Antoni Hauschild

                                                                      (-) X. Łuniewski Prefekt

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1889, 6 czerwca (czwartek)

Kościół Parafialny pw. Św. Antoniego w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1889, strona 203, numer aktu 81

 

Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Antoniego dnia dwudziestego czwartego Maja / szóstego Czerwca tysiąc osiemset osiemdziesiatego dziewiatego roku o godzinie jedenastej rano. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Władysława Branickiego Obywatela i Mariana Siedlewskiego Lekarza pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Franciszkiem Antonim (dwóch imion) Hauszyld kawalerem urzędnikiem Banku Ziemskiego w Warszawie dwadzieścia sześć lat mającym, urodzonym w Warszawie synem Franciszka Antoniego i Moniki Zofii z Szamelów małżonków Hauszyldi Matyldą Podkońską panną przy matce zostającą, trzydzieści lat mającą urodzoną we wsi Boryszewie powiatu Sochaczewskiego, córką Franciszka i Emilii z Szamelów małżonków Podkońskich, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście pod numerem czterysta piątym. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszona w tutejszej Parafii dnia siódmego / dziewiętnastego, czternastego / dwudziestego szóstego, dwudziestego pierwszego Maja / ósmego Czerwca bieżącego roku. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Julian Biały tutejszy wikariusz. Akt ten po przeczytaniu, Nami, Nowozaślubionym i jednym świadkiem podpisany, drugi świadek pisać nie umie. 

 

(-) Franciszek Antoni Hauszyld    (-) Ks. Jan Dębicki W.P. Św. A.

                                                                       (-) Matylda Podkońska

(-) Władysław Branicki

(-) Marian Siedlewski

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1900, 25 lutego (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1900, strona , numer aktu 206

 

Działo się w Warszawie w Parafii Wszystkich Świętych, dnia trzynastego / dwudziestego piątego Lutego tysiąc dziewięćsetnego roku o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Bronisława Marcinkowskiego obywatela i Władysława Marcinkowskiego cieśli pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Franciszkiem Antonim (dwóch imion) Hauszyld wdowcem po Matyldzie z Podkońskich zmarłej w Warszawie w Parafii Św. Aleksandra w Warszawie, — lekarzem weterynarii trzydziesci siedem lat mającym, urodzonym w Warszawie w Parafii Św. Krzyża — synem Franciszka Antoniego i Moniki Zofii z Szamelów małżonków Hauszyld, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem pięćtysięcy czterysta siedemdziesiątym drugim w tutejszej Parafii— a Małgorzatą Szkop panną przy rodzicach, dziewietnaście lat mającą, urodzoną w Arkadii powiecie Łowickim, córką żyjących Pawła i Marianny z Zimnych małżonków Szkop, zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Prostej pod numerem pięćtysięcy czterysta siedemdziesiątym drugim w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziła jedna zapowiedź ogłoszona w tutejszej Parafii dnia szóstego / osiemnastego lutego bieżącego roku od dwóch nieogłoszonych zapowiedzi nastąpiło zwolnienie (Indult) od Warszawskiej Archidiecezji Metropolitalnej z wczorajszego dnia za Nr 1134. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Tamowania małżeństwa nie zaszło. Obrządek religijny zawarcia małżeństwa przeprowadził Ksiądz Julian Biały tutejszy wikariusz. Akt ten po przeczytaniu, Nami, Nowozaślubionym i jednym świadkiem podpisany, drugi świadek pisać nie umie. -

 

 

 

(-) Franciszek Antoni Hauszyld         (-) Małgorzata Szkop

(-) Władysław Marcinkowski 

                               (-) Ksiądz nieczytelnie Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,