Urodziła się: 8 lutego 1870 roku (wtorek) w Warszawie

                           (chrzczona par. pw. Wszystkich Świętych )

Rodzice:

- Marcelli Antoni Boretti (1837-1892)

- Rozalia Emilia Tworkowska (1841-1896)

 

Rodzeństwo: (6)

- Wiktorya Ewa (1866-1944)

- Marcelli Józef (1868-1869)

- Feliks Wiktor (1871-1936)

- Maria Barbara (1873-1957)

- Anna Józefa (1875-1940)

- Stanisława Maryanna (1876-1953)

 

Mąż:

- Dobromir Remigiusz Krysiński (1867-1943)

 

Ślub: 13 czerwca 1893 roku (wtorek) w Kościele pw. Wszystkich

            Świętych w Warszawie

Dzieci: (8)

- Remigiusz (1894-1895)

- Stanisław Augustyn (1896-1971)

- Jerzy Mieczysław (1897-1897)

- Maria Cecylia (1898-1971)

- Anna Czesława (1901-1959)

- Eugenia Janina (1902-1971)

- Jędrzej Jan (1904-1993)

- Zofia (1908-?)

 

Zmarła: 8 lipca 1954 roku (czwartek) w Warszawie

 

Pochowana: na Cmentarzu Powązkowskim   kw.76, rząd 5, p.21

                           - grobowiec rodzinny

 

Trzecie dziecko Marcellego i Rozalii.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1870, 26 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świętych w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1866-1879, strona 70, numer aktu 114

 

Działo się w mieście Warszawie w kancelaryi Kościoła Wszystkich Świetych czternastego / dwudziestego szóstego Lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku, o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Marcelli Boretti majster ciesielski zamieszkały w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset dziewiątym litera a, trzydzieści dwa lata mający, w obecności Wiktora Maringe właściciela domu i Michała Chakira  służący do mszy, obydwóch w Warszawie zamieszkałych, pełnoletnich i przedstawił Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, że urodziło się w Warszawie w jego mieszkaniu dwudziestego siódmego Stycznia / ósmego Lutego bieżącego roku o godzinie jedenastej i pół w nocy, z jego prawowitej małżonki Rozalii z domu Tworkowskiej dwadzieścia siedem lat mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym  odbyty w dniu dzisiejszym nadane zostały imiona Apolonija Scholastyka, a rodzicami chrzestnymi jego byli Wiktor Maringe i Magdalena Jakubowicz. Akt ten stawającym i świadkom przeczytany został, z Nami oycem i pierwszym świadkiem podpiasny, drugi nie piśmienny.

 

                                                     (-) Ks. W - nieczytelnie

 

     (-) Marcelli Boretti

     (-) Wiktor Maringe

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1893, 13 czerwca (wtorek)

Kościół Parafialny pw. Wszystkich Świetych w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1893, strona 106, numer aktu 212

 

Działo się w Warszawie w Kancelaryi Parafii Wszystkich Świetych, dnia pierwszego / trzynastego Czerwca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie siódmej wieczorem - Wiadomo czynimy, że w obecności świadków Marjana Wiktora Eleszkiewicza i Mirona Płaczkowskiego, obydwóch pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, na dniu dzisiejszym zawarte zostało, religijne małżeństwo między Dobromirem Remigiuszem Krysińskim kawalerem, dwadzieścia sześć lat mającym, urodzonym w Warszawie w parafii Św. Krzyża, synem zmarłych Anzelma Dobromira i Zofii z Nowakowskich małżonków Krysińskich, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Wiślanej pod numerem dwa tysiące siedemset czterdziestym trzecim w parafii Św. Antoniego — i Apolonią Scholastyką Boretti panną, przy matce zostającą, dwadzieścia trzy lata mającą, urodzoną w Warszawie w tutejszej parafii Córką niegdy Marcelego i żyjącej Rozalii z Tworkowskich małżonków Boretti, zamieszkałą w Warszawie przy ulicy Złotej pod numerem tysiąc pięćset dziewiętnastym w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w parafii Św. Antoniego i tutejszej w dniach szesnastym / dwudziestym ósmym, dwudziestym trzecim Maja/ czwartego Czerwca i trzydziestym Maja/ jedenastym Czerwca roku bieżącego. - Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie oświadczają iż niezawarli umowy przedślubnej. Akt ten Nowozaślubionym i świadkom  przeczytany, Nimi i Nami podpisany -

 

(-) Dobromir Remigijusz Krysiński   (-) Apolonja Scholastyka Boretti

(-) Wiktor Marjan Eleszkiewicz     (-) Miron Płaczkowski

 

 

                                   (-) Ks. Wincenty ..................... Wikariusz

 

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,