Urodziła się: 18 sierpnia 1826 roku (piątek) w Warszawie

                            (chrzczona par. pw. Panny Maryi)

Rodzice:

- Feliks Jan Maria Boretti (1798-1847)

- Anna Rozyna Hauschild (1803-1837)

 

Rodzeństwo: (7)

- Józef Antoni (1825-1878)

- Edward Kalixt (1828-1836)

- Katarzyna Franciszka (1830-1851)

- Emil Piotr Paweł (1832-1833)

- Teofil Józef (1834-1910)

- Pankracy Bonifacy (1835-1915)

- Marcelli Antoni (1837-1892)

 

Mąż:

- Michał Zacharjasz Gajewski (1819-1851)

 

Ślub: 9 lutego 1850 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Andrzeja

             Apostoła w Warszawie 

Dzieci: (1)

- Adam Wiktor (1850-1868)

 

Zmarła: 2 lutego 1851 roku (niedziela) w Warszawie

 

Pochowana: 4 lutego 1851 roku (wtorek) o godz. 16:00

                           na Cmentarzu Powązkowskim

 

Drugie dziecko Feliksa i Anny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   wtóropis ASC

 

 

Rok 1826, 28 sierpnia (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Panny Maryi w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1826-1827, strona 20, numer aktu 675

 

Działo się w Mieście Warszawie dnia Dwudziestego Osmego Sierpnia Tysiąc Osimset Dwudziestego Szóstego roku o godzinie Czwartej po południu. Stawił się Felix Boretti Budowniczy Konduktor przy Budowlach Koronnych tu w Warszawie zamieszkały lat Dwadzieścia Osim mający w obecności Józefa Borettiego Obywatela Właściciela lat Sześćdziesiąt cztery tudzież Leonarda Maringe Obywatela z Warszawy lat Czterdzieści Dwa mających i okazał nam dziecię płci Żeńskiej Urodzone tu w Warszawie przy Ulicy Rynek nowego Miasta pod liczbą Trzysta trzydzieści trzy dnia Osiemnastego Sierpnia roku bieżącego o godzinie wpół do Ósmej z rana z Jego Małżonki Anny Rozyny z Hauschildt lat Dwadzieścia trzy mającej, Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym przez Xiędza Bonawenture Budkiewicza Γ Katedry Augustowskiej i Referenta w Kommisyi Rządowej Wyznań na dniu dzisiejszym nadane zostały Jmiona Ludwika Joanna a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymieniony Józef Boretti i Joanna Hauschildt. Akt ten stawającemu i Świadkom przeczytany przez Oyca i Świadków podpisany został.

(-) X. Bonawentura Butkiewicz Kanonik Katedry Augustowskiej, Referent w Kom. Rządowej Wyznań i Proboszcz Łomżyński.

 

(-) Felix Boretti oyciec    (-) Giuseppe Boretti     (-) Leonard Maringe

(-) za Proboszcza X. Wincenty Damanowski Wikaryusz Parafii Panny Maryi

 

na marginesie napisano co należy wstawić w tekst za znakiem Γ:

kanonika

oraz  podpis ksiedza i parafki poszczególnych świadków i Ojca:

X.W.Damanowski

G.B.  L.M.  

F.B.

 

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu:    wtóropis ASC

 

 

Rok 1850, 9 lutego (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z roku 1850, strona 462, numer aktu 60

 

Działo się w Warszawie dnia Dziewiatego Lutego Tysiąc ośmset pięćdziesiątego roku o godzinie szóstej z południa. Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków, Karola Bajer i Józefa Boretti Obywateli Pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między Michałem Zacharyaszem dwóch imion Gajewskim Młodzianem Artystą Rytownikiem, urodzonym w Warszawie, synem niegdy Józefa Ślusarza i żyjącej Maryanny z Szymanowskich Małżonków Gajewskich, lat trzydzieści liczącym przy Ulicy Senatorskiej pod liczbą Czterysta siedmdziesiąt dwa w Warszawie zamieszkałym, a Ludwiką Joanną Boretti Panną przy familii zostającą, urodzoną w Warszawie, córką niegdy Felixa Budowniczego i Anny z Hauschildów Małżonków Boretti, lat dwadzieścia trzy liczącą, przy Ulicy Niecałej, pod liczbą sześćset czternaście litera H, w tutejszej Parafii zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach trzynastym, dwudziestymi dwudziestym siódmym Stycznia roku bieżącego w Parafii tutejszej. - Tamowania Małżeństwa niezaszło. Małżonkowie nowi oświadczaja iż niezawarli umowy przedślubnej. - Obrząd ten Religijny dopełnionym został przez Xiędza Kazimierza Wnorowskiego Prefekta Akademi Duchownej Warszawskiej w przytomności niżej podpisanego Proboszcza.- Akt ten po przeczytaniu podpisanym został. —

(-) Xiądz Józef Wyszyński za Proboszcza

 

(-) Michał Gajewski            (-) Ludwika Boretti 

(-) Karol Beyer                     (-) Józef Boretti

 

 

 

Oryginalny Akt Zgonu:     wtóropis ASC

 

 

Rok 1851, 3 lutego (poniedziałek)

Kościół Parafialny pw. Św. Krzyża w Warszawie

Księga Zgonów, Tom z roku 1851, strona 522, numer aktu 182

 

182                                            Działo się jak wyżej —

 

Stawił się Michał Gajewski Rytownik mąż zmarłej i Karol Beyer Obywatel lat trzydzieści trzy mający, obydwaj w Warszawie zamieszkali i oświadczyli, że tu w Warszawie pod liczbą tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć przy ulicy Wareckiej dnia wczorajszego o godzinie trzeciej po południu, umarła Ludwika Gajewska mężatka przy mężu zostająca lat dwadzieścia trzy mająca rodem z Warszawy córka Felixa i Anny z Hauszyldów Małżonków Boretti pozostawiła po sobie męża Michała Gajewskiego. Przekonawszy się o zejściu Ludwiki Gajewskiej. Akt ten Stawającym przeczytany przez nas i tychże podpisany został —

     (-) Karol Beyer               (-) Michał Gajewski

 

 

 

Nekrolog: [1]

 

 


  

Przypisy:

 

[1] - Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” nr 31/1851 z dnia 3 lutego,

            (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, CRISPA)

 

Źródła:

 

- Archiwum Państwowe m.st. Warszawy,