Chrzczony: 11 lipca 1802 roku (niedziela) w Warszawie

                         (chrzczony par. pw. Św. Jana Chrzciciela)

Rodzice:

- Józef Hauschildt (1768-1846)

- Joanna Zofia Hergel (1778-1845)

 

Rodzeństwo: (14)

- Franciszka Rozalia (1800-?)

- Antoni Ignacy (1801-1873)

- Anna Rozyna (1803-1837)

- Elżbieta Barbara (1804-1876)

- Józef Jan (1806-?)

- Franciszek Andrzej (1807-?)

- Franciszka Joanna (1809-1894)

- Magdalena (1811-1825)

- Józef (1812-?)

- Franciszek Antoni (1813-1893)

- Aleksander (1815-?)

- Marianna (1817-1880)

- Joanna Zofia (1819-1898)

- Michał (1820-?)

 

Żona: (2)

1. Rozalia Marianna Polakowska (1787-?)

 

Ślub: 26 czerwca 1825 roku (niedziela) w Kościele pw. Św. Jana

            Chrzciciela w Warszawie

Dzieci: brak

 

Rozwód: 19 lutego 1830 roku (piątek) w Trybunale Wojewódzkim

                   27 marca 1835 roku (piątek) zaakceptowany i ogłoszony

 

Dzieci: nieślubne

- Edward (1829-1829)

 

2. Anna Urszula Schamel (1816-?)

 

Ślub: 30 kwietnia 1836 roku (sobota) w Kościele pw. Św. Klemensa

            w Nadarzynie   (gm. Młochów, pow. grodziski)

Dzieci: (?)

- Władysław (1837-1849)

- Izabella (1840-1923)

- Natalia Celestyna (1842-1933)

- Karolina Zofia (1855-?)

 

Zmarł: 21 sierpnia 1855 roku (wtorek) w Kuznocinie

              (par. i gm. Sochaczew, pow. sochaczewski)

Pochowany: na Cmentarzu

 

Trzecie dziecko Józefa i Joanny.

 

 

Oryginalny Akt Chrztu:   pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1802, 11 lipca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Chrztów, Tom z lat 1802-1809, strona 47, numer aktu 15

 

 

Wyżej wymieniony (Antoni Rother Wikariusz Warszawski ochrzciłem) Jana Krzysztofa syna Józefa Hauschild i Joanny prawnie zaślubionych z ulicy Dunaj numer 134. Rodzicami chrzestnymi byli Jan Krzysztof Schüssler z ulicy Nowa numer 320 i Franciszka Hergelowa z Krakowskiego Przedmieścia numer 413.

 

 

 

Oryginalny Akt Ślubu Nr 1:    pierwopis Kościelny

 

 

Rok 1825, 26 czerwca (niedziela)

Kościół Parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Księga Ślubów, Tom z lat 1818-1829, strona 312, numer aktu 89

 

Jaśnie Wielebny Pan Bonawentura Butkiewicz Kanclerz Katedry Augustowskiej ..... zawarte zostało małżeństwo pomiędzy Janem Krzysztofem dwojga imion Hauschild kawalerem lat 23 i Rozalią Marianną dwojga imion z domu Polakowską Jakimowiczową lat 37 wdową - w obecności świadków Antoniego Hauschild, Feliksa Boretti

 

 

 

  

Oryginalny Akt Ślubu Nr 2:    pierwopis Kościelny    str. 1    str. 2

 

 

Rok 1836, 30 kwietnia (sobota)

Kościół Parafialny pw. Św. Klemensa w Nadarzynie

Księga Ślubów, Tom z roku 1836, strona 68, numer aktu 16

 

Działo się Mieście Nadarzynie dnia Trzydziestego Kwietnia Tysiąc Osmset Trzydziestego Szóstego roku, o godzinie dwunastej w południe. Wiadomo czynimy, że w przytomności Świadków, Wielmożnego Józefa Hauszylda Obywatela w Mieście Stołecznym Warszawie Zamieszkałego przy Ulicy Piwney pod Numerem Dziewięćdziesiąt piątym, lat Sześćdziesiąt Ośm mającego Oyca Rodzonego niżey wymienionego dwóch Jmion Krzysztofa Jana Hauszylda i Wielmożnego Bogumiła Gastel Archiwisty Jeneralnego w Urzędzie Municypalnym Miasta Stołecznego Warszawy przy Ulicy ŚwiętoJańskiey pod Numerem trzydziestym w Warszawie Zamieszkałego, lat Czterdzieści dziewięć maiącego, Głównego Opiekuna Aktem Rady Familijney pod dniem Dwudziestym trzecim Marca roku bieżącego w Sądzie Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału Trzeciego upoważnionego niżey wymienioney nieletniey dwóch Jmion Anny Urszuli Schamel; na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijnie Małżeństwo między dwóch Jmion Krzysztofem Janem Hauszyldem Wyznania Ewangelicko Augsburskiego, Obywatelem Miasta Warszawy tamże zamieszkałym, rozwiedzionym z Małżonką Rozalią z Polakowskich pierwszego Ślubu Jachowiczową w Warszawie Zamieszkałą. Z mocy Wyroku Prawomocnego Zapadłego w Trybunale Województwa Mazowieckiego w dniu Dziewietnastym Lutego Tysiąc Ośmset Trzydziestego roku, i w dniu Dwudziestym Siódmym Marca Tysiąc Ośmset Trzydziestego piątego roku przez Prokuratora Krokowskiego Zaakceptowanego i Ogłoszonego Stronom rozwiedzionym; urodzonym w Mieście Warszawie z Józefa i Joanny Małżonków Hauszyldów tamże Zamieszkałych, lat Trzydziesty Czwarty podług Metryki wyiętey z Ksiąg Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego Świetego Jana maiącym: a Panną dwóch Jmion Anną Urszulą Schamel, Córką dwóch Jmion Jakóba Jgnacego w Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestym piątym i Józefy z Franków w Roku Tysiąc Ośmset Dwudziestym Małżonków Schamelów Oboyga w Warszawie Zmarłych, iak Sepultury przez Sąd Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału Trzeciego wydane Urzędowym wypisem przekonywaią, lat Dwudziesty podług Metryki urodzenia wypisem przez Sąd Pokoju Powiatu i Miasta Warszawy Wydziału trzeciego Urzędownie wydanym maiąca, w Warszawie zrodzoną, i przy Wielmożnych Antonim i Barabarą Hauszyldach Posesorach Wsi Derdy ciągle Zostajacą. Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzi w dniach trzecim, Dziesiatym i Siedemnastym kwietnia roku bieżącego w Parafij Nadarzyńskiej, ze strony Zaś Pana Młodego w dniach Dziesiątym, Siedemnastym i Dwudziestym Czwartym Kwietnia roku bieżącego w Gminie Wyznania Ewangelicko Augsburskiego w Warszawie podług wydanego Urzędownie Świadectwa, iako tez Zezwolenie Obecnego Aktowi Małżeństwa z mocy upoważnienia Rady Familijney Wielmożnego Bogumiła Gastel Głównego Opiekuna. Tamowania Małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie Nowi Oświadczaią, iż nie zawarli umowy przed ślubney. Akt ten Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas, Stawających i Świadów podpisany Został. — X. Woyciech Głuchowski K.Ł.U.S.C.K.Par. Nadarzyńskiej

 

(-) Krzysztof Jan Hauszyld

(-) Anna Urszula z Szamelów Hauszyld

(-) Bogumił Gastel  Jako Opiekun Sądowy

(-) Józef Hauschild

(-) Antoni Hauszyldt

 

 

Do 1836 roku zamieszkały w Warszawie.

W latach 1845-1855 zamieszkały w Kuznocinie.

Właściciel majątku ziemskiego Kuznocin nad Bzurą (gm. Sochaczew, pow. sochaczewski),

który zakupił w I połowie XIX-go wieku oraz wsi Rozlazłów Królewski.

 

 

 


 

Źródła:

 

- Archiwum Archidiecezji Warszawskiej,